Publicerad: 2020-08-11

Brev till kulturministern

"De ekonomiska konsekvenserna är extremt kännbara och vi ser med oro hur musiker tvingas lämna sitt konstnärskap och hur arrangörsnät kämpar för sin överlevnad."
Kungl. Musikaliska akademien skriver ett öppet brev till kultur- och demokratiminister Amanda Lind om den allvarliga situationen för kultur- och musiklivet med anledning av coronaepidemin.

Stockholm, 10 augusti 2020

Dnr 20079

Till kulturminister Amanda Lind,

Kungl. Musikaliska akademien har under våren och sommaren på nära håll och i avstämning med konsertarrangörer och olika aktörer i Sverige följt regeringens initiativ och agerande som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19. Vi välkomnar de tidiga och konstruktiva möten som kulturdepartementet genomfört med branschens företrädare liksom det stödpaket som regeringen tog initiativ till under våren med uppdrag till Statens kulturråd och Konstnärsnämnden att fördela. Det är också glädjande att departementet tagit till sig av Svensk Scenkonsts rapporter:
Omstart för scenkonsten (https://www.svenskscenkonst.se/media/4646/omstartsrapport_ny.pdf Länk till annan webbplats.)
och Evenemangsnäring i fritt fall (https://www.svenskscenkonst.se/media/4660/evenemangsnaeringen.pdf Länk till annan webbplats.).

Under de senaste veckorna har dock både arrangörer, producenter, artister och olika politiska företrädare befogat efterfrågat beslut om snabba och konstruktiva lösningar för konsertarrangemang, där social distansering och en publik i lokalen på fler än 50 personer synes fullt möjliga att genomföra. Akademien måste här ställa sig samma fråga och kraftfullt uppmana regeringen till omprövning av gällande direktiv. Medialt slagkraftiga jämförelser med överfulla flygplan och varuhus stämmer till eftertanke. Grannländers ansvarsfulla öppnanden av kulturarrangemang med publik på hundratals personer, på lagom avstånd från varandra, kan ställas i jämförelse med nuvarande begränsningar i motsvarande svenska konserthus och scener.

De ekonomiska konsekvenserna är extremt kännbara och vi ser med oro hur musiker tvingas lämna sitt konstnärskap och hur arrangörsnät kämpar för sin överlevnad. Det skulle vara till hjälp om krisstödet till den fria och oberoende scenkonsten förlängdes så länge begränsningar av allmänna sammankomster består. Även de offentligt finansierade institutionerna har behov av fortsatta ekonomiska stödinsatser för att kunna bibehålla verksamheterna. Mot bakgrund av de svårigheter som coronakrisen innebär för musikinstitutionerna blir det än viktigare att det särskilda anslaget för att säkerställa ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet i hela landet finns kvar även efter innevarande år.

Bristen på en rimlig planeringshorisont för en bransch med långsiktig planering utgör en central del i problematiken. I dialog med branschens kompetens bör regeringen därför snarast presentera en väg mot ett säkert, och långsiktigt hållbart öppnande så att det åter blir möjligt att planera såväl för festivaler som för konserter och operaföreställningar. Till detta bör läggas – och snabbutredas – de berörda myndigheternas möjligheter att fatta fleråriga inriktningsbeslut i olika stödformer, så att artister och arrangörer kan och vågar planera för fleråriga åtaganden och produktioner. Att som nu endast kunna planera för ett år i taget i t.ex. en festival- eller utvecklingsverksamhet, är både frustrerande och riskfyllt för den som är beroende av tillgängliga stödformer.

Det har talats länge om behovet av en genomgripande statlig utredning på musikens område. Regeringen bör fatta beslut om att tillsätta en särskild utredare och ge vederbörande ett uppdrag att inleda arbetet under denna höst.

 

Med vänliga hälsningar,

Susanne Rydén
Preses

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare

Presskontakt:
Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare
adm(a)musikaliskaakademien.se