Publicerad: 2016-04-04

Gör om och gör rätt!

Kungl. Musikaliska akademien avvisar bestämt även det reviderade Kyrkohandboksförslaget.

”Vi kan konstatera att man knappt verkar ha tagit till sig något av den skarpa kritik som framfördes i den första remissrundan. Det tycker vi är både märkligt och djupt oroande.” säger akademiens Ständige sekreterare Tomas Löndahl om det reviderade förslaget till ny kyrkomusikhandbok.

Akademien anser bland annat att de processer som har lett fram till Kyrkohandboksförslaget inte kan anses som acceptabla – varken ur vetenskaplig, musikalisk eller kulturell synvinkel. Musikorganisationernas viktigaste förslag och rekommendationer för hur musikarbetet borde bedrivas, med professionalism, transparens och lyhördhet gentemot kyrkans musiker och övrigt musikliv, vann inte gehör hos handboksprojektets ansvariga och togs heller aldrig upp till vidare diskussion. Akademien finner det märkligt att kyrkans ledning från sina egna tjänstemän accepterar ett så undermåligt och nyckfullt arbete med musikdelen i förslaget som nu – trots en tidigare remissrunda – har presenterats.

Inte heller vården av det befintliga kulturarvet har skett med tillräcklig vetenskaplig och konstnärlig omsorg. Förslaget präglas fortfarande alltför mycket av 1960-talets tidsbundna forskarläge och estetik där man istället borde tagit tillfället i akt att tillgängliggöra, levandegöra och vitalisera kyrkans äldre musiktraditioner för såväl samtiden som framtiden.

Akademien föreslår att deadline för antagande av en ny kyrkohandbok tills vidare slopas och att ett genomgripande arbete med den äldre musiken inleds. Detta bör bygga på vedertagna akademiska, konstnärliga och praktisk-musikaliska principer. Man bör också med omedelbar verkan stimulera till nyskapande med både bredd och djup, för att främja framväxten av ett framtida klingande kulturarv.