Publicerad: 2023-03-23

KMA kritisk till förslaget att slopa elevens val

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) ställer sig kritisk till förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (Dnr U2022/04085). Promemorian föreslår att elevens val slopas för grundskolan, specialskolan och sameskolans timplan för att i stället omfördela timmarna till natur- och samhällsorienterade ämnen.

KMA har tagit del av Utbildningsdepartementets rubricerade promemoria och vill framföra följande synpunkter. KMA menar att om beslut fattas att ta bort elevens val bör musikämnet och övriga estetiska ämnen tilldelas en betydligt större del av de timmar som frigörs. KMA vill särskilt understryka att en lagstadgad möjlighet till frivillig musikundervisning i skolan återinförs.

Läs remissvaret här. Pdf, 192.7 kB.

Kontaktperson:
Lova Wallerö, kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se