Publicerad: 2013-02-01

Kommersiella intressen och felaktiga besparingar ett hot mot musiken i public service

Kommersiellt oberoende, egen produktion med satsning på svensk musik och svenska artister samt omsorg om den kulturskatt som finns i arkiven bör vara vägledande anser Kungl. Musikaliska akademien i sitt remissyttrande över utredningen ”Nya villkor för public service”.
Programföretagen får inte vara beroende av kommersiella intäkter utan bör bedriva en verksamhet baserad på kvalitativa och konstnärliga överväganden. De egna studioproduktionerna bör få en betydande del av resurserna eftersom de står för programföretagens roll som aktiv, initierande part i svenskt musikliv. Dessa är viktiga uppdragsgivare för artister och gör det möjligt för musik av hög konstnärlig halt att nå en större publik.

Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören är ensembler med internationell lyskraft. De bör vara ledade i landet på att ta ett nationellt ansvar för svenska artister och svensk repertoar, i synnerhet för den nya musiken. Sveriges Television bör sända fler konsertöverföringar av svenska ensembler och orkestrar.

Sveriges Radios arkiv är en nationell kulturskatt som vi alla varit med att bygga upp genom våra licensmedel. Det vore en kapitalförstöring av oerhörda mått om dessa arkiv inte vårdas och får fortsätta att utvecklas. Hotet mot arkiven går också stick i stäv mot regeringens ambition att programföretagen i större utsträckning skall tillgängliggöra sitt rika kulturarv för allmänheten.