Publicerad: 2017-12-04

Pressmeddelande, Kungl. Musikaliska akademiens styrelsemöte den 4 december 2017

Kungl. Musikaliska akademiens styrelse har med bestörtning tagit del av vittnesmål i olika medier om sexuella övergrepp och trakasserier i svenskt musikliv och där ledamöter i akademien anklagats för att ha varit delaktiga.

Vid Kungl. Musikaliska akademiens styrelsemöte idag inleddes prövningen av frågan om ledamöters ställning efter anklagelser om sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Styrelsen har beslutat att två ledamöter tills vidare inte kommer att delta i akademiens arbete, vilket exempelvis innefattar jury- och nämnduppdrag. Akademiens stadgar, fastlagda av Sveriges regering, säger att uteslutning kan ske om en ledamot ”uppsåtligen och i väsentlig grad handlat emot akademiens intressen och/eller på annat sätt anses allvarligt ha skadat akademiens intressen”. Frågan om eventuell uteslutning kan endast avgöras av ledamöterna vid en akademisammankomst.

Styrelsen vill att akademien i sitt arbete ska motverka rådande tystnadskulturer, eventuella övergrepp och missförhållanden. Det kan inte accepteras eller tolereras att akademiens ledamöter, oavsett i vilket sammanhang och för vilken arbetsgivare, begår övergrepp av den art som beskrivits.

Om akademien
Kungl. Musikaliska akademien bildades år 1771 och har cirka 180 svenska ledamöter spridda över hela landet och ca 60 utländska ledamöter. Ledamöterna utses genom inval, och styrelsen föreslås av en valberedning och väljs på en tidsbegränsad period av ledamöterna vid sammankomst. Akademien har inget arbetsgivaransvar för dess ledamöter. Akademien skildes från Kungl. Musikhögskolan år 1971.