Publicerad: 2020-09-10

Uttalande efter historisk kultursatsning

"Det är mycket glädjande och välkommet att regeringen tillsammans med samarbetspartierna igår kunde presentera förslag till mycket kraftiga tillskott för kulturen i sin extra ändringsbudget."
Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén och Ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist uttalar sig efter beskedet om att regeringen utlovar 3,4 miljarder i extra stöd till kulturen.

2020-09-10

Uttalande med anledning av regeringens förslag i extra ändringsbudget, höständringsbudget samt budgetproposition 2021 på kulturens område


Det är mycket glädjande och välkommet att regeringen tillsammans med samarbetspartierna igår kunde presentera förslag till mycket kraftiga tillskott för kulturen i sin extra ändringsbudget. Kungl. Musikaliska akademien är en av de många aktörer som under våren och sommaren verkat för att få till stånd extraordinära insatser från statligt håll till stöd för det hårt ansträngda och utsatta musiklivet i landet. Det extrastöd om 1,5 miljarder för kulturen för 2020 kan för många innebära en avgörande möjlighet att stanna kvar inom musiken och i praktiken rädda arbetstillfällen. Inte minst stöd till dem med enskild firma kommer att ha stor betydelse för många inom musiklivet. Hur regeringens totala budget för 2021 på kulturens område kommer att se ut får vi se om några veckor när budgetpropositionen överlämnas till riksdagen, men gårdagens löfte om ytterligare en miljard kronor för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet för 2021 är en tydlig fingervisning om att en riksdagsmajoritet idag förstår kulturens betydelse för samhällsbyggnaden och ställer sig bakom en stärkt kultursektor.

I de totala budgetförstärkningarna finns några specifika förslag som akademien särskilt vill lyfta fram: att kultursamverkansmodellen stärks med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter tydliggör vikten av ett levande musikliv i hela landet.

Regeringen föreslår även att 80 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2021 för att stärka kulturskapares villkor i hela landet, varav Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 16 miljoner kronor, centrumbildningarna 5 miljoner kronor och scenkonstallianserna 10 miljoner kronor. Även detta stöd kommer att betyda väldigt mycket för musiker, producenter och arrangörer.

Riksarkivets anslag föreslås vidare att ökas med 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Exakt hur dessa medel kan och får användas är inte helt klart, men från Kungl. Musikaliska akademiens sida vill vi framföra ett starkt önskemål att Riksarkivet med detta ekonomiska tillskott ser över resursfördelning och kompetens för den viktiga musikforskningen i de omfattande musikarkiv som finns över hela landet. Det musikaliska kulturarvet är en viktig del av människors identitet och tillgången till detta är viktig demokratisk utgångspunkt. Musikens kulturarv är under snabb tillväxt samtidigt som resurserna minskar. Det innebär att tillgången till detta viktiga kulturarv tyvärr begränsats allt mer för såväl forskare som allmänhet.

Att det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas från 100 till 200 miljoner kronor 2021–2023 är också det ett mycket välkommet besked. Den kommunala kulturskolan når barn och unga i hela landet, men kommunernas möjlighet att arrangera undervisning på instrument med utbildade pedagoger varierar kraftigt och resulterar i både köbildning och kompetensbrist. Detta förstärkta statliga bidrag, som också handlar om demokrati och tillgänglighet, bör möjliggöra för fler kulturskolor att bättre svara mot den efterfrågan som finns från barn och unga.

Även satsningen Skapande skola som tillförs 25 miljoner kronor årligen 2021–2023 ligger väl i linje med Kungl. Musikaliska akademiens önskan, och vårt nationella upprop ”Sjungande barn” som riktas mot pedagoger och lärare från förskoleklass och uppåt genom grundskolan i en planerad femårig satsning.

Avslutningsvis ser vi beskedet om en förstärkt kulturbudget som ett kraftfullt svar på mångas efterlysning av ekonomiskt stöd och en tydlig bekräftelse på musikens och kulturens betydelse för vårt samhälle och för den enskilde individen. Behovet av en genomlysande statlig utredning på musikområdet kvarstår dock likafullt, och är något som akademien förordar inleds under ”Musikens år” 2021.


Susanne Rydén
Preses

Fredrik Wetterqvist
Ständig sekreterare