Publicerad: 2022-09-08

Ansök om stipendier för musikforskning!

Ansökan stängd 2022

Stipendierna kan sökas av studenter inom master- eller magisterutbildning (inför examensarbeten), doktorander och verksamma forskare inom och utanför högskolan. Ansökan kan avse konstnärlig musikforskning, musikpedagogisk forskning, musikvetenskaplig forskning eller musikanknuten forskning inom andra discipliner.

Bidrag kan ges till

 • Deltagande, med accepterat konferensbidrag, i konferenser inom och utom landet,
 • forskningsinriktade workshops och seminarier där den sökande antagits som aktiv deltagare,
 • avgränsade forskningsändamål som exempelvis datainsamling,
 • genomförande av intervjuer,
 • andra inslag i pågående och planerade forskningsprojekt.

Bidrag ges ej till

 • insatser som ägt rum före sista ansökningsdatum,
 • kompensation för inkomstbortfall,
 • löner, traktamente eller motsvarande,
 • studiekostnader,
 • publicering av trycksaker,
 • inköp av utrustning,
 • någon form av digital-, mediaproduktion.

Så här skriver du ansökan
Inga särskilda ansökningsblanketter behövs.
Ansökningarna skickas med e-post.

Beskriv ändamålet för ansökan tydligt och ange vilken betydelse den planerade insatsen har för din forskning. Berätta varför du vill framträda på en viss konferens, inhämta en viss datainsamling etc.

Bifoga en kalkyl över projektets kostnader och hur dessa ska täckas.

Du som är anställd vid högskola eller universitet som forskare/lärare eller doktorand ska ange i kalkylen vad som bekostas av institutionen och vad akademien förväntas ge medel till.

Du som är doktorand ska även bifoga

 • kopia av din senast fastställda individuella studieplan,
 • intyg från huvudhandledaren som innehåller ett tydligt motiverat stöd åt det ändamål som ansökan gäller,
 • information om hur mycket institutionen bekostar för att ändamålet ska kunna realiseras.

Du som är master- eller magisterstudent ska bifoga ett intyg från din handledare, som innehåller ett tydligt motiverat stöd åt det ändamål som ansökan gäller.

För deltagande i konferenser ges stipendium endast i de fall den sökandes bidrag accepterats till konferensprogrammet. Bekräftelse på accepterat konferensbidrag ska medfölja ansökan.

Den som ansöker om bidrag till kostnader för resa och uppehälle ska basera kalkylen på de billigaste alternativen. Resor bör i första hand göras med tåg.

Om du ansöker om bidrag till resekostnader i samband med exempelvis empirisk datainsamling, studier av källmaterial på annan ort, ska du ange vilka ansträngningar du gjort för att ta del av datainsamling, källmaterial eller annat.

Ange om du sökt, eller avser att söka, medel till samma (eller snarlikt) ändamål från annat håll. Forskningsstipendium från Kungl. Musikaliska Akademien utgör oftast delfinansiering av det sökta ändamålet.

Ansökan ska därmed ha följande innehåll:

 • Kortfattad beskrivning av det ändamål för vilket stipendium söks (högst 4 sidor), inklusive uppgift om huruvida medel till samma eller liknande ändamål söks från annat håll.
 • Kort CV (1 sida)
 • Obligatoriska bilagor
 • kostnadskalkyl
 • intyg från handledare (gäller doktorander och masterstudenter)
 • senaste fastställda individuella studieplan (gäller doktorander)
 • bekräftelse om antaget konferensbidrag (gäller ansökningar som avser deltagande i konferens)

Till ansökan ska inte fogas andra bilagor än de ovan nämnda.

Redovisning av bidrag
Den som erhållit bidrag ska inom sex månader från att bidraget rekvirerats lämna en utförlig rapport till akademien om hur stipendiet/bidraget använts samt redovisa mot kostnader mot kvitton. Inlämnad rapport är en förutsättning för att kunna erhålla ytterligare stipendier och bidrag.

Ansökan skickas till
helena.karlsson@musikaliskaakademien.se

Kontakt:
Helena Karlsson
08-407 18 12

Läs mer här.