Publicerad: 2018-10-25

Dags att söka Bernadottestipendiet

Senast fredag 18 januari 2019 ska ansökan vara inne.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ger möjlighet till akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska akademien varje år ett stipendium (upp till 100 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med musikområdet som utgångspunkt.

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt. Den sökande får gärna föreslå lämpliga sätt att redovisa/presentera sitt arbete. Projektet förväntas vara avslutat senast under sommaren 2020.

Behöriga att söka är:

  • Musiker/sångare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.
  • Disputerade musikforskare (inom konstnärlig forskning, musikvetenskap eller musikpedagogik) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Din ansökan ska vara Kungl. Musikaliska akademien tillhanda senast fredag 18 januari 2019 kl 12.00 och ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla ett CV för varje sökande.

Vid sidan av CV föreslås själva ansökan formuleras enligt följande uppställning om ca 3-5 sidor :

  1. beskrivning av projektet
  2. beskrivning hur det relaterar till en annan medverkande akademis (eller flera) verksamhetsområde
  3. genomförande
  4. tänkt redovisningsform
  5. ev litteraturreferenser

Medverkande akademier kommer efter en första intern bedömning av ansökningarna fatta ett gemensamt beslut om vilka projekt som anses bäst passa inom Bernadotteprogrammet. I förekommande fall fattar därefter respektive Akademis styrelse formellt beslut om stipendiaten/-er. Svenska Akademien kommer att ha ett separat stipendieförfarande.

Ansökan inkl. CV skickas till


Ständige sekreteraren
Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm

eller till adm@musikaliskaakademien.se

Text