Publicerad: 2019-11-06

Dags att söka till Bernadotteprogrammet

Sista ansökningsdag 15 januari 2020

Kungl. Musikaliska akademien, Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur inledde 2016 en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom dessa fem akademiers intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotte-programmet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotte-programmet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Ansökan om stipendium 2020

Inom ramen för Bernadotte-programmet utlyser Kungl. Musikaliska akademien för 2020 ett stipendium (upp till 100 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt inom musikområdet. Innehållet i projektet kommer att skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar.

Behöriga att söka är:

  • Musiker/sångare/tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.
  • Disputerade musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

ökan skall vara Kungl. Musikaliska akademien tillhanda senast onsdag den 15 januari 2020 kl 12.00 och skall, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla ett CV för varje sökande.

Vid sidan av CV föreslås själva ansökan formuleras enligt följande uppställning om ca 3-5 sidor :

  1. beskrivning av projektet
  2. beskrivning hur det relaterar till en annan medverkande akademis (eller flera) verksamhetsområde
  3. genomförande
  4. tänkt redovisningsform
  5. litteratur, referenser

Ansökan inkl. CV skickas till

Ständige sekreteraren
Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm

eller till adm@musikaliskaakademien.se

Efter bedömning av de inkomna ansökningarna kallas en eller flera sökande till intervju innan beslut tas av respektive akademis styrelse.