Publicerad: 2021-10-20

Dags att söka till Bernadotteprogrammet

Ansökan stängd 2022.

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till interdisciplinär utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater.

Ansökan om stipendium 2022


Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2022 ett stipendium (upp till 125 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt inom musikområdet. Innehållet i projektet skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar.

Behöriga att söka är:

  • Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.
  • Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Ansökan ska innehålla:

  1. sökandes CV
  2. projektrubrik
  3. sammanfattning av projektet (max 150 ord)
  4. beskrivning av projektet (max 10 000 tecken)
  5. redogörelse för projektets tänkta genomförande
  6. beskrivning av hur projektet relaterar till annan akademis (andra akademiers) verksamhetsområde
  7. beskrivning av hur projektet är tänkt att redovisas
  8. (i förekommande fall) förteckning över sökandens publicerade arbeten

Till ansökan ska också fogas uppgifter om det bankkonto som stipendiet ska överföras till. För utländska bankkonton ska även BIC/SWIFT-kod och IBAN-nummer anges.

Ansökan skickas till: adm@musikaliskaakademien.se

Ansökan ska vara Kungl. Musikaliska Akademien tillhanda senast torsdagen den 20 januari 2022.

Information (pdf) Pdf, 128.6 kB, öppnas i nytt fönster.