Utlysning av stipendier

Akademien utlyser stipendier inom ramen för Bernadotte-programmet. Obs! utökad ansökningstid: sista ansökningsdag 15 februari 2016.

Kungl. Musikaliska akademien, Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur har inlett en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotte-programmet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer - och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotte-programmet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Ansökan om stipendium 2016

Inom ramen för Bernadotte-programmetutlyser Kungl. Musikaliska akademien därför för 2016 ett stipendium för ett vetenskapligt och/eller konstnärligt projekt inom musikområdet. Innehållet i projektet kommer att skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar. 

Behöriga att söka är musiker/sångare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå, alternativt disputerade musikforskare (inom konstnärlig forskning eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Ansökan skall vara Kungl. Musikaliska akademien tillhanda senast måndagen den 15 februari 2016 och skall, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla ett CV för varje sökande.

Ansökan skickas till                         
Ständige sekreteraren
Kungl. Musikaliska akademien,

Blasieholmstorg 8,
111 48 Stockholm


eller till adm@musikaliskaakademien.se

Efter bedömning av de inkomna ansökningarna kallas en eller flera sökande till intervju innan beslut tas av respektive akademis styrelse.


Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00