Bernadotte-programmet

Kungl. Musikaliska akademien, Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur inledde 2016 en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotte-programmet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotte-programmet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotte-programmet utlyser Kungl. Musikaliska akademien varje år ett stipendium (upp till 100 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt inom musikområdet. Innehållet i projektet kommer att skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar.

Behöriga att söka är:

  • Musiker/sångare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.
  • Disputerade musikforskare (inom konstnärlig forskning, musikvetenskap eller musikpedagogik) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Ansökan görs i början av varje år och ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla ett CV för varje sökande.

Ansökan skickas till
Ständige sekreteraren
Kungl. Musikaliska akademien,
Blasieholmstorg 8,
111 48 Stockholm

eller till adm@musikaliskaakademien.se

Efter bedömning av de inkomna ansökningarna kallas en eller flera sökande till intervju innan beslut tas av respektive akademis styrelse.Foto: kungahuset.se

2017 års stipendiater Per Högberg och Kim Hedås tar emot diplomen vid en ceremoni i Benadottebiblioteket på Stockholms slott.

Läs mer om utdelningenöppnas i nytt fönster

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00