Stipendier till musikforskning

Kungl. Musikaliska akademien förfogar över medel till musikforskning, som fördelas i form av stipendier och priser.

Stipendier kan sökas två gånger per år, vår och höst, med sista ansökningsdag 1 mars respektive 1 oktober. Besked om erhållande av stipendium lämnas som regel månaden efter sista ansökningsdatum.

Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas vid nästföljande beslutstillfälle.


Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av studenter inom master- eller magisterutbildning (inför examensarbeten), doktorander och verksamma forskare inom och utanför högskolan. Ansökan kan avse musikvetenskap, konstnärlig musikforskning, musikpedagogisk forskning eller musikanknuten forskning inom andra discipliner.

Bidrag kan ges till:

 • deltagande, med accepterat paper, i konferenser inom och utom landet
 • forskningsinriktade workshops och seminarier där den sökande antagits som aktiv deltagare
 • avgränsade forskningsändamål som tex materialinsamling i arkiv och bibliotek                 
 • genomförande av intervjuer
 • andra inslag i pågående och planerade forskningsprojekt

Bidrag ges ej till:

 • insatser som ägt rum före sista ansökningsdatum
 • kompensation för inkomstbortfall
 • löner, traktamente eller motsvarande
 • studiekostnader
 • publicering av trycksaker
 • inköp av utrustning
 • CD eller video/DVD-produktion


Så här skriver du ansökan:

Inga särskilda ansökningsblanketter behövs.
Ansökningarna ska skickas med post eller e-post.

Beskriv ändamålet för ansökan tydligt och ange vilken betydelse den planerade insatsen har för din forskning. Berätta varför du vill framträda på en viss konferens, inhämta ett visst källmaterial, göra en intervju etc.

Bifoga en kalkyl över projektets kostnader och hur dessa ska täckas.

Du som är anställd vid högskola eller universitet som forskare/lärare eller doktorand ska ange i kalkylen vad som bekostas av institutionen och vad akademien förväntas ge medel till.

Du som är doktorand ska även bifoga

 • kopia av din senast fastställda individuella studieplan
 • intyg från huvudhandledaren som innehåller ett tydligt motiverat stöd åt det ändamål som ansökan gäller.
 • information om hur mycket institutionen bekostar för att ändamålet ska kunna realiseras

Du som är master- eller magisterstudent ska bifoga ett intyg från din handledare, som innehåller ett tydligt motiverat stöd åt det ändamål som ansökan gäller.

För deltagande i konferenser ges stipendium endast i de fall den sökandes paper accepterats till konferensprogrammet. Bekräftelse på att inlägget har accepterats ska medfölja ansökan.

Den som ansöker om bidrag till kostnader för resa och uppehälle ska basera kalkylen på de billigaste alternativen. Resor bör i första hand göras med tåg.

Om du ansöker om bidrag till resekostnader i samband med studier av källmaterial på annan ort ska du ange vilka ansträngningar du gjort för att ta del av material i mikrofilmat eller scannat skick.

Ange om du sökt, eller avser att söka, medel till samma (eller snarlikt) ändamål från annat håll. Forskningsstipendium från Kungl. Musikaliska akademien utgör oftast delfinansiering av det sökta ändamålet.

Redovisning av bidrag

Den som erhållit bidrag ska inom sex månader från att bidraget rekvirerats lämna en utförlig rapport till akademien om hur stipendiet/bidraget använts. Inlämnad rapport är en förutsättning för att kunna erhålla ytterligare stipendier och bidrag.

Ansökan skickas till
Kungl. Musikaliska akademien
Stipendier till Musikforskning
Blasieholmstorg 8
111 48  Stockholm

eller:

helena.karlsson@musikaliskaakademien.se

Kontakt:

Helena Karlsson
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00