Publicerad: 2010-02-18

Akademien utlyser två tonsättarpriser

Kungl. Musikaliska Akademien utger 2010 två priser till tonsättare:
1) Stora Christ-Johnson Priset 180 000 kronor
2) Tonsättarpris till Bo Wallners Minne 75 000 kronor


Stora Christ Johnson Priset
Priset utdelas för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson Priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson Priset kan komma ifråga för det stora.

Jury
Akademien utser en jury om tre personer för att utse pristagare. Juryns sammansättning, som är hemlig, skall präglas av adekvat kompetens, allsidighet och i möjligaste mån generationsbredd.

Juryn arbetar med utgångspunkt i aktuella partitur och ljudbärare. Den lämnar sitt förslag till pristagare till Akademiens styrelse för beslut.

Juryn har rätt att själv välja pristagare som ej i förväg anmälts som kandidat. Om skäl föreligger kan juryn avstå från att föreslå pristagare.

Tonsättarpris till Bo Wallners minne
Priset tilldelas svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion.
Ingen åldersgräns gäller.

Priset kan ges till tonsättare som erhållit det Lilla Christ Johnson Priset, men inte det stora. Den som erhåller priset utesluts inte från möjligheten att få det Stora Christ Johnson Priset.

Jury
Prisjuryn är densamma som för Stora Christ Johnson Priset och arbetar på samma sätt som denna.


Utlysning, ansökan, utdelning

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av Akademien, företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Prisen tillkännages och utdelas i samband med Akademiens högtidssammankomst den 29 november 2010.

Förslag/ansökan ska vara Akademiens kansli tillhanda senast den 15 april 2010.

Kungl. Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm
Fax: 08-611 87 18
E-post: adm@musakad.se

Inspelningar av inlämnade verk är av stort värde för juryn. Förslagsställare ombeds därför att sända med en inspelning, där så är möjligt.


Åke Holmquist
Ständig Sekreterare
Kungl. Musikaliska Akademien