Bernadotteprogrammet

Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat tilldela tonsättaren Magnus Bunnskog och musikpedagogen Susanna Leijonhufvud Akademiens Bernadottestipendier om 100 000 kr vardera, för år 2022.

Magnus Bunnskog, tonsättare, för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater”, som ska bli ett komponerat teaterverk för levande och inspelade röster, talade och sjungna, samt levande och elektronisk musik, med libretto av dramatikern Sigrid Herrault.

Susanna Leijonhufvud, Fil. dr i musikpedagogik, för projektet ”Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg”, som avser kartlägga musiklivet i de uppländska trakterna kring Hargs bruk under 1800-talets senare hälft. Projektets fokus är en enskild spelman och hans repertoar, men samtidigt växer etnologiska, sociologiska och musikpedagogiska frågor fram i periferin.

 

Bernadottestipendiater 2022 mottar diplom i Kungliga Slottets Bernadottebibliotek.

Foto Björn Strömfeldt / Konstakademien

 

Bernadottestipendierna

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till interdisciplinär utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater.


Ansökan om stipendium 2022

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2022 ett stipendium (upp till 125 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt inom musikområdet. Innehållet i projektet skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar.

Behöriga att söka är:

  • Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.
  • Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Ansökan ska innehålla:

  1. sökandes CV
  2. projektrubrik
  3. sammanfattning av projektet (max 150 ord)
  4. beskrivning av projektet (max 10 000 tecken)
  5. redogörelse för projektets tänkta genomförande
  6. beskrivning av hur projektet relaterar till annan akademis (andra akademiers) verksamhetsområde
  7. beskrivning av hur projektet är tänkt att redovisas
  8. (i förekommande fall) förteckning över sökandens publicerade arbeten

Till ansökan ska också fogas uppgifter om det bankkonto som stipendiet ska överföras till. För utländska bankkonton ska även BIC/SWIFT-kod och IBAN-nummer anges.

Ansökan skickas till: adm@musikaliskaakademien.se

Ansökan ska vara Kungl. Musikaliska Akademien tillhanda senast torsdagen den 20 januari 2022.

Information (pdf) Pdf, 128.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mårten Nehrfors Hultén

Stipendiater 2022

Susanna Leijonhufvud

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2022 är Susanna Leijonhufvud. Hon arbetar som lektor vid Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Bernadottestipendiat

Magnus Bunnskog

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2022 är Magnus Bunnskog. Han är tonsättare och arbetar som dramaturg och konstnärlig ledare på Audiorama. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00