Inventarier av musikalier

Under 2008 genomförde Akademien en omfattande inventering av bevarade musikalier med äldre svensk musik för att kartlägga källsituationen.

Inventeringen utfördes av docent Owe Ander och raritetsbibliotekarie, Ph. D Mattias Lundberg. Projektet leddes av professor Gunnar Ternhag som även var ordförande i Akademiens Nämnd för utgivning av äldre svensk musik. De båda inventerarna tog sig an var sin epok – tiden mellan deras perioder anses vara rimligt känd genom tidigare musikvetares intresse för svenskt 1700-tal.

Owe Ander, specialist på 1800-talets svenska instrumentalmusik, arbetade med att på vetenskaplig grund framställa verkförteckningar över ett 20-tal tonsättare, de äldsta födda kring 1770, de yngsta kring 1840. Verkförteckningarna som följer formen i New Grove´s musiklexikon har två delar. Den första anger tonsättarnas verk i systematisk följd, den andra redovisar källäget vad gäller de förtecknade verken. De sammanställda verkförteckningarna publicerades i en engelskspråkig volym och finns tillgängliga på Internet.

Mattias Lundberg inventerade och förtecknade flerstämmig musik utan känd upphovsman, komponerad tidigare än 1650. Musikalier från denna tid gicks visserligen igenom på 1960-talet i samband med det s k RISM-projektet, men vid den tiden fanns få möjligheter att attribuera anonym musik, och över huvud taget konstatera om musikalier i svensk ägo hade motsvarigheter på andra håll. Materialet sammanställdes i en engelspråkig bok och finns även tillgängligt via levandemusikarv.se