Historia i korthet

Akademien stiftades 1771 med främjandet av tonkonsten och musiklivet som uppgift. Ända sedan dess står Akademien under den svenska regentens beskydd. I de första stadgarna, undertecknade av Gustav III, står skrivet att Akademien ska främja ”hvad till Musicaliske Vetenskapen hörer, så väl Composition, som Execution”, och det framhålls att unga ska kunna få undervisning ”i Composi- tion, Sång och uppå Musicaliska Instrumenter” i akademiens regi.

Dessa mål har Akademien genom sekler förvaltat i ett ständigt föränderligt musikliv. Undervisningsuppdraget ledde till bildandet av det centrala ämbetsverk, som blev fullt utvecklat vid sekelskiftet 1800/1900, och till framväxten av det som idag är Kungl. Musikhögskolan.

Under de senare årtiondena av 1900-talet sattes emellertid en process igång som syftade till att frigöra Akademien från myndighetsfunktionen och ge den en oberoende roll. Den högre musikutbildningen underställdes 1971 Universitets- och högskoleämbetet. 1982 bildades Statens musiksamlingar, som övertog Musikmuseet och Musikaliska Akademiens bib- liotek. Idag ingår dessa verksamheter i Musikverket, men nu med utvidgade uppdrag och under beteckningarna Musik- och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet.

JUBILEUMSBOK

Under hösten 2020 kommer en rykande färsk jubileumsbok från tryckeriet.