Etisk policy för Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademiens (KMA) verksamhet ska bedrivas enligt dess stadgar, oberoende av politiska prioriteringar och medieopinioner. Denna etiska policy sammanfattar KMA:s etiska värderingar och principer och omfattar alla som är verksamma vid KMA.[1] För verksamhet i KMA gäller även tillämpliga lagar, förordningar och lokalt beslutade styrdokument.

Policyn består av tre delar: värdegrund, riktlinjer och tillämpning.

Värdegrund
Policyn vilar på

 • respekt för människovärdet och för jämställdhet – allas lika värde är fundamentalt i mötet mellan kollegor, med studenter och med omvärld.
 • professionalitet – akademien ska vara ett föredöme och en förebild i Musiksverige. Alla delar av verksamheten ska därför hålla hög kvalitet och genomsyras av ett professionellt förhållningssätt.
 • tillit – de inbördes relationerna mellan Akademiens ledamöter och medarbetare ska präglas av förtroende och respekt. Akademiens ledamöter har i detta avseende ett särskilt ansvar i detta avseende i relationen till elever och studenter.

Riktlinjer
Verksamma vid KMA ska

 • uppträda som föredömen för andra och på ett sådant sätt som inte skadar förtroendet för KMA,
 • utforma rapporter, redovisningar, beslutsunderlag och annan dokumentation med en noggrannhet som ger en sann och rättvisande bild av verkliga förhållanden,
 • inte ta emot, begära, lämna, utlova eller erbjuda gåvor eller andra förmåner som kan vara otillbörliga,
 • inte handlägga en fråga där jäv föreligger i förhållande till person som berörs av frågan,

I samband med handläggning av frågor rörande exempelvis utseende av stipendiater, pristagare samt förslag till nya ledamöter, anses jäv föreligga för den

 • som har släktskap eller ett äktenskapsliknande förhållande med berörd person,
 • som är personlig vän med berörd person,
 • som befinner sig i ekonomisk eller annan beroendeställning i förhållande till berörd person (eller där den berörda personen befinner sig i motsvarande ställning),
 • där det i förhållande till berörd person finns en motsättning som inte är helt utagerad, eller
 • där annan särskild omständighet föreligger som gör att opartiskhet skäligen kan ifrågasättas.

Tillämpning

Jäv
Ledamot eller medarbetare som har jäv ska anmäla detta till närmast berörd överordnad (juryordförande, nämndordförande, ständig sekreterare, preses etc.), där ej annat framgår av tillämpligt styrdokument. Ledamoten eller medarbetaren som anmält jäv deltar inte i handläggning av fråga som berörs av jävet, utan uttryckligt godkännande från närmast berörd överordnad.

Underlåtenhet att anmäla jäv beivras och kan leda till sanktioner.

Dagliga verksamheten
Respektive KMA-organ ska inom sitt ansvarsområde bedriva verksamheten på ett sätt som överensstämmer med denna policy.

Vid tveksamhet i frågor kring denna policy ska ständig sekreterare tillfrågas.

Informering om policyn och andra relevanta dokument
Ständig sekreterare ansvarar för att nyanställda och nya ledamöter i KMA:s olika nämnder, jurygrupper m.m. får del av policyn och andra relevanta dokument. Preses ansvarar för att nyinvalda ledamöter av KMA får del av policyn och andra relevanta dokument.

Sanktioner
Beslut i frågor om överträdelse av den etiska policyn fattas av ständig sekreterare eller preses. Möjliga sanktioner för överträdelse av policyn är, beroende på engagemang hos KMA, avstängning från uppdrag, arbetsrättsliga åtgärder och, ytterst, för ledamot av KMA, uteslutning.

Övrigt
Akademiens ledamöter och medarbetare ska känna till denna etiska policy, omfatta dess värdegrund och agera i enlighet med riktlinjerna.

Översyn av denna etiska policy sker på initiativ av KMA:s styrelse, minst vart femte år.


[1] Här avses ledamöter och anställda vid KMA, samt personer med uppdrag inom KMA eller till KMA knutna stiftelser och andra verksamheter, såsom ledamöter i styrelser, nämnder och jurygrupper.Uppdaterad 2020-05-29