Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Akademien stöder forskning i och om musik, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till forskningsstudier av mindre omfattning såsom fältstudier, arkivbesök och liknande, samt till deltagande med eget bidrag i konferenser. Forskning i och om musik förekommer idag i Sverige i olika discipliner såsom konstnärlig forskning, forskning i musikpedagogik och musikvetenskap samt musikanknuten forskning inom andra discipliner.

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning och forskning i musikterapi. Stipendierna kan erhållas genom egen ansökan eller genom att fondens stipendienämnd genom egna initiativ utdelar stipendier.

 

Ansökan och behörighet – Olu Birgit Jeppssons fond

Vilka kan söka? Stipendierna kan sökas av forskarstuderande i musikterapi, forskare i musikterapi, musikterapistuderande och examinerade musikterapeuter. Av studerande prioriteras sökande som utbildar sig och forskar, studenter på magister-, master- och doktorandnivå. Intyg från handledare skall bifogas för att komma i fråga för bedömning.

Bidrag kan ges till

 • Deltagande, med accepterat konferensbidrag, i konferenser inom och utom landet,
 • forskningsinriktade workshops och seminarier där den sökande antagits som aktiv deltagare,
 • avgränsade forskningsändamål som exempelvis datainsamling,
 • genomförande av intervjuer,
 • andra inslag i pågående och planerade forskningsprojekt.

Bidrag ges ej till

 • egenterapi under musikterapiutbildningstiden,
 • insatser som ägt rum före sista ansökningsdatum,
 • kompensation för inkomstbortfall,
 • löner, traktamente eller motsvarande,
 • studiekostnader,
 • publicering av trycksaker,
 • inköp av utrustning och litteratur,
 • någon form av digital-, mediaproduktion.

 

När ska ansökan vara inne? Ansökningar till fonden behandlas två gånger per år, vår och höst. Ansökan skall vara Akademien tillhanda senast den 1 oktober respektive 1 mars.

 

Så här skriver du ansökan

Ansökan skickas med e-post. Inga särskilda ansökningsblanketter behövs. Se nedan:

Beskriv ändamålet för ansökan tydligt och ange vilken betydelse den planerade insatsen har för din forskning, alternativt beskriv varför du vill framträda på en viss konferens, inhämta en viss datainsamling etc.

Bifoga en kalkyl över projektets kostnader och hur dessa ska täckas.

Du som är anställd vid högskola eller universitet som forskare/lärare eller doktorand ska ange i kalkylen vad som bekostas av institutionen och vad Akademien förväntas ge medel till.

Du som är doktorand ska även bifoga

 • kopia av din senast fastställda individuella studieplan,
 • intyg från huvudhandledaren som innehåller ett tydligt motiverat stöd åt det ändamål som ansökan gäller,
 • information om hur mycket institutionen bekostar för att ändamålet ska kunna realiseras.

Du som är master- eller magisterstudent ska bifoga ett intyg från din handledare, som innehåller ett tydligt motiverat stöd åt det ändamål som ansökan gäller.

För deltagande i konferenser ges stipendium endast i de fall den sökandes bidrag accepterats till konferensprogrammet. Bekräftelse på accepterat konferensbidrag ska medfölja ansökan.

Den som ansöker om bidrag till kostnader för resa och uppehälle ska basera kalkylen på de billigaste alternativen. Resor bör i första hand göras med tåg.

Forskningsstipendium från Kungl. Musikaliska Akademien utgör ofta delfinansiering av det sökta ändamålet. Ange om du sökt, eller avser att söka, medel till samma (eller snarlikt) ändamål från annat håll.

Ansökan ska därmed ha följande innehåll:

 • Kortfattad beskrivning av det ändamål för vilket stipendium söks (högst 4 sidor), inklusive uppgift om huruvida medel till samma eller liknande ändamål söks från annat håll.
 • Kort CV (1 sida)
 • Obligatoriska bilagor
 • Kostnadskalkyl
 • Intyg från handledare (gäller doktorander och masterstudenter).
 • Senaste fastställda individuella studieplan (gäller doktorander).
 • Bekräftelse om antaget konferensbidrag (gäller ansökningar som avser deltagande i konferens).

Till ansökan ska inte fogas andra bilagor än de ovan nämnda.

 

Redovisning av bidrag

Den som erhållit bidrag ska inom sex månader från att bidraget rekvirerats lämna en utförlig rapport till akademien om hur stipendiet/bidraget använts samt redovisa kostnader tillsammans med kvitton. Inlämnad rapport är en förutsättning för att kunna erhålla ytterligare stipendier och bidrag.

 

Ansökan skickas till:

Helena Karlsson

helena.karlsson@musikaliskaakademien.se

 

Kontakt:

Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12


Musikterapi – forskning och klinisk intervention Pdf, 98.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Rapport från symposium om musikterapi 13 november 2020
Program Pdf, 81.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tre nationella symposier om musikterapi Pdf, 283 kB, öppnas i nytt fönster.
"Musikterapi i medicinsk kontext" 10 maj 2017
"Livets rytm och den mänskliga musiken" 22 maj 2014
"Berörd, bekräftad och berikad av musik" 7 oktober 2011

Under 2021 beviljades 21 807 kronor:

Förbundet för musikterapi i Sverige: Stöd att arrangera fortbildningsdagar vid förbundets årliga nationella konferens i mars 2021.

Katarina Lindblad: Stöd för medverkan med accepterade bidrag i 12th European Music Therapy Conference Edinburgh.