Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld

Kungl. Musikaliska Akademien har instiftat ett nytt förtjänsttecken att för första gången utdelas under jubileumsåret 2021. Förtjänsttecknet tilldelas personer, såväl ledamöter som personer utanför akademien, vilka med sin kompetens och hängivet arbete, oegennyttigt ställt sig till förfogande och genom kvalificerade insatser bidragit till akademiens verksamhet. Detta kan exempelvis avse medverkan i akademiens nämnder, kommittéer, stiftelser och fonder, jurygrupper, programverksamhet och motsvarande, eller efter lång och väl uträttad tjänst vid akademiens kansli.

Förvaltningen av de många donationer som har inkommit genom åren och vars avkastning går till att stötta det svenska musiklivet genom stipendier och priser är en central del av akademiens verksamhet. Trots börsens volatilitet under de senaste åren kan akademien se tillbaka på en längre period av tillväxt i dess tillgångar, vilket bland annat har möjliggjort större stipendieutdelningar som varit av särskilt stor vikt efter spåren av Covid-19-pandemin. Detta är ett bevis på det framgångsrika arbete som akademiens förvaltningsnämnd har utfört över tid.

Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld 2021 tilldelas Staffan Thorslund, Mats Guldbrand och Sverker Lundkvist för sina mångåriga och avgörande insatser som ledamöter i akademiens förvaltningsnämnd.