Historik

Monumenta Musicae Svecicae

Utgivningsprojektet Monumenta Musicae Svecicae (MMS) startades av Svenska samfundet för musikforskning i början av 1950-talet. Serien byggde vidare på en editionsserie från 1930-talet, med namnet Äldre svensk musik, som samfundet hade tagit över från Gunnar Wennerberg-sällskapet. Denna äldre serie hann ge ut åtta volymer, bl.a. med flera verk av J.H. Roman, innan den lades ner 1944.

Den första redaktionskommittén för drivandet av MMS utsågs 1954 och bestod av bl.a. professor Carl-Allan Moberg, dåvarande fil.lic. Ingmar Bengtsson och förste bibliotekarien vid Musikaliska akademiens bibliotek, Gösta Morin. Den första volymen, Romans Assaggi, utkom 1958 i anslutning till Roman-jubileet. I inledningsskedet fungerade Ingmar Bengtsson som ”verkställande ledamot”, en roll som övertogs av docent Hans Eppstein 1968. Denne efterträddes 1986 av nuvarande huvudredaktören, Margareta Rörby.

MMS har till dags dato utkommit med 22 volymer; se vidare Monumenta Musicae Svecicae.

Franz Berwald Sämtliche Werke

En självständig delserie inom MMS utgörs av samlingsutgåvan Franz Berwald Sämtliche Werke / Complete Works. Tanken på en Berwald-utgåva väcktes inför 100-årsminnet av Berwalds död, 1968, under diskussioner mellan professor Ingmar Bengtsson och de vid Sveriges Radio verksamma Nils Castegren, Berwald-specialist och vid den tiden musikchef, och Folke Lindberg, överbibliotekarie.

Tre samverkande parter stod i början bakom projektet: Sveriges Radio (som även lämnade betydande ekonomiskt stöd de första åren), Kungl. Musikaliska Akademien och Svenska samfundet för musikforskning. Formellt kom utgåvan att utgöra en del av den redan befintliga MMS-serien men drevs alltifrån starten av en särskild kommitté, Berwald-kommittén, som grundades 1963.

Bland de första ledamöterna märks de nämnda Nils Castegren och Folke Lindberg; ordförande fram till sin död var Ingmar Bengtsson. (En fullständigare historik över utgåvornas initialskeden återfinns i Bengtssons ”Svenska samfundet för musikforskning 50 år (1919–1968)”, i STM 51, 1969, s. 7–48.)

Från 2002 övertog Kungl. Musikaliska Akademien ansvaret för Berwaldutgåvan. Utgivningen skedde inom ramen för ett särskilt anslag från Utbildningsdepartementet. Utgivningen av Franz Berwalds samlade verk, totalt 25 volymer, avslutades 2012. Även en Documenta-volym har utgivits, Franz Berwald. Die Dokumente seines Lebens (utg. Erling Lomnäs i samarbete med Ingmar Bengtsson och Nils Castegren, 1979).

Gemensamt för utgåvorna är att de uppfyller både vetenskapliga och praktiska krav samt att experter anlitas för redigeringen. Förutom att vara källkritiska ska de lämpa sig för praktiskt bruk i musiklivet, varför också orkestermaterial tillhandahålles.