Bedömningsrutiner

Dessa bedömningsrutiner utgör Kungl. Musikaliska Akademiens styrdokument för nationella stipendier samt tävlingarna Solistpriset Länk till annan webbplats. och Blåsmusikprisen. Länk till annan webbplats. Dessa bedömningsrutiner gäller i den mån inte preses eller ständig sekreterare, när skäl föreligger, meddelar undantag.

Etisk policy

Akademiens etiska policy ligger till grund för dessa bedömningsrutiner och för alla stipendiejuryers arbete. Bedömningsrutinerna reglerar särskilt processen för de nationella stipendierna och tävlingarna Solistpriset och Blåsmusikprisen. Vid motstridighet eller oförenlighet dem emellan så har bedömningsrutinerna företräde framför den etiska policyn. Läs den etiska policyn HÄR Öppnas i nytt fönster.

Juryrekrytering

Respektive jury ska normalt bestå av fem ledamöter. Ordförandeposten tillsätts för kontinuitetens skull på tre år med möjlighet till omval. Mandatperioden för övriga juryledamöter är två år i rad, med möjlighet till omval efter två års uppehåll.

Utöver ordföranden ska hälften av ledamöterna vara konstnärliga eller pedagogiska representanter för musik- eller operahögskolorna och hälften av ledamöterna komma från musiklivet, företrädesvis från olika delar av landet. Sistnämnda ledamöter bör inte ha någon aktuell anknytning till högskolorna.

I den klassiska sångjuryn ska alltid en av högskolerepresentanterna komma från en operahögskola. I de fall en jury ska bedöma sökande med olika instrument bör i möjligaste mån samtliga sökandes instrument vara representerade i juryn.

Vid val av ledamöter ska en jämn fördelning av manliga respektive kvinnliga ledamöter eftersträvas.

Provförhållanden

För de kategorier där de sökande provspelar/sjunger/dirigerar gäller i de flesta fall 15 minuters provtid.

För Solistpriset och Blåsmusikprisen kan andra provtider och -förhållanden föreligga, se tävlingsregler för respektive tävling.

Bedömning

Vid de enskilda proven gör varje juryledamot en komplett rangordning av de sökande utifrån provens resultat. De sökande bedöms utifrån sin provprestation och bedömningen är uteslutande konstnärlig/artistisk. Hänsyn får inte tas till exempelvis studieläge, konsertmeriter eller ekonomiska behov. Rangordningen görs utan föregående diskussion juryledamöterna emellan. En icke röstberättigad företrädare från Akademiens kansli deltar under hela provprocessen för att säkerställa att bedömningsrutinerna följs.

Varje juryledamots rangordning förs in i ett slutprotokoll som upprättas av juryns ordförande och företrädare från Akademiens kansli.

Jäv

Föreligger situation som utgör jäv enligt den etiska policyn mellan juryledamot och sökande ska detta meddelas juryn och företrädare för akademiens kansli innan proven påbörjas. Jävig juryledamot ska inte medverka vid den sökandes prov eller bedömning, och inte rangordna den sökande i fråga.

För varje sökande stryks det högsta och lägsta värdet. Detta för att ytterligare minska risken för otillbörlig påverkan, till exempel när en lärare är juryledamot och en elev/student är sökande. Summan av de tre återstående värdena divideras med tre. Därigenom erhålls den sökandes slutliga poäng. Alla sökande rangordnas därefter i ett slutprotokoll utifrån sin slutliga poäng. Denna rangordning kan inte ändras.

Nomineringar till tävlingar

Under stipendieproven har berörda juryer även rätt att nominera kandidater till Solistpriset eller Blåsmusikprisen (beroende på vilket av dessa priser som delas ut kommande år). För en kandidat innebär en nominering till Solistpriset en möjlighet att delta i en uttagningsomgång som kan leda till en plats i finalen. För Blåsmusikpriset innebär en nominering en möjlighet att delta direkt i finalen. För uttagningsomgång och finaler gäller dessa bedömningsrutiner, dock att sammansättningen av juryerna varierar.

För mer information rörande tävlingarna och sammansättningen av juryer, se Solistpriset Länk till annan webbplats. och Blåsmusikprisen Länk till annan webbplats..

Övrigt

Akademiens styrelse fastställer varje år ramarna för årets stipendieutdelning. Stipendierna är i huvudsak avsedda för utlandsstudier men kan även användas inom Sverige. De kan också ges som stöd för instrument- och notinköp.

Stipendiebeloppen för de nationella stipendierna varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

En sökande kan över tid erhålla stipendier från Akademien till en summa av sammanlagt högst 220 000 kronor.

Den som fått stipendier upp till vid var tid gällande takbelopp har inte rätt att söka på nytt. Solistpriset inräknas inte i denna summa och en sökande kan därför provspela för nationella stipendier i syfte att kvalificera sig till den tävlingen även efter att ha uppnått takbeloppet. Kunskap i frågan om sökanden uppnått takbeloppet får inte beaktas vid juryns bedömning.


Bedömningsrutiner uppdaterade 31 mars 2020

Kontakt:
Lina Nilsson
Tel 08-407 18 08
lina.nilsson(a)musikaliskaakademien.se