Publicerad: 2023-11-28

Årets musikaliska medaljer

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid akademiens Högtidssammankomst till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. 2023 års medaljörer är, från vänster R. Axel Unnerbäck, Jan Risberg, Anna Lindal, Susanna Lindmark och Ale Möller.


2023 tilldelades följande personer Medaljen för Tonkonstens Främjande:

Violinisten och pedagogen Anna Lindal tilldelas Medaljen för Tonkonstens främjande som genom sin långa musikergärning gjort stort avtryck i det svenska musiklivet, inte minst genom den mängd nyskrivna verk som hon framfört både som solist och ensemblemusiker. Anna Lindal har också genom ledande positioner inom flera av landets lärosäten varit en drivande kraft inom konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Hennes stora musikaliska skicklighet, kombinerad med en aldrig sinande lust att utforska nya musikaliska vägar och nya spelplatser, gör henne till en unik och betydande person i svenskt musikliv. Anna Lindal är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien sedan 1995 och fv vice preses.


Körledaren och tonsättaren Susanna Lindmark tilldelas Medaljen för Tonkonstens främjande för sitt outtröttliga och kreativa arbete med att stärka och utveckla körsången och musiklivet i norra Sverige. Hennes ensemble Arctic Light har sedan 2004 gett unga kvinnliga sångare från Norrbotten möjlighet att utvecklas både som människor och musiker, genom ett inkluderande musicerande på hög konstnärlig nivå. Lindmark finner ständigt nya vägar för körsången som uttrycksform och är initiativtagare till och projektledare för det nyligen grundade Körcentrum Nord.

Folkmusikern och kompositören Ale Möller tilldelas Medaljen för Tonkonstens främjande genom att i sin musikergärning givit folkmusiken en framträdande plats i samtidens musikvärld, uppväckt tidigare okända klangvärldar och i sin gärning inspirerat många andra såväl musiker som publik. Ale Möller har som musiker alltid skickligt sett till traditionsmusikens inneboende kraft till förnyelse som baseras på hans rika kunskap om den äldre folkmusikens uttryck, samtidens möjligheter och att ständigt vara framåtblickande mot det nya som ännu inte upptäckts.

Ale Möller är ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien sedan 2013.

Jan Risberg tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina insatser som dirigent och pedagog. Hans hängivna arbete med att framföra verk av samtida tonsättare har fått stor betydelse för svenskt musikliv. Tillsammans med hans pedagogiska gärning och personliga engagemang i att stödja nästa generation musiker och tonsättare är hans insatser ovärderliga. En av hans elever uttrycker det bäst: "Han är en inspirationskälla och nästan som en extra förälder." Sedan 1982 har Jan Risberg, som konstnärlig ledare för kammarensemblen Sonanza, visat en outtröttlig energi och dedikation som smittar av sig på alla som haft förmånen att arbeta med honom.

R. Axel Unnerbäck tilldelas Medaljen för Tonkonstens främjande för sin unika insats som forskare, sakkunnig och antikvarie i orgelkonstens tjänst. Under mer än ett halvsekel har han oförtröttligt verkat för att kulturarvet av orglar i vårt land ska bevaras, dokumenteras och levandegöras. Hans livsgärning som ansvarig för orgelfrågor på Riksantikvarieämbetet har på ett avgörande sätt bidragit till att Sverige har ett välbevarat och internationellt sett föredömligt restaurerat bestånd av historiska orglar. Hans förmåga att i tal och skrift förmedla värdet av orglarnas historik, teknik och klangskönhet till nya generationer har bidragit till att den största delen av landets mer än 3000 orglar inventerats och att Sverige idag är internationell känt för sin orgelforskning.

Läs om tidigare medaljörer här.

Kontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se