Publicerad: 2021-01-27

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelas stöd för forskningsprojektet "Sånghälsa i skolan - en samhällelig angelägenhet"

Med start 2021 kommer forskargruppen ”Sånghälsa i skolan” driva ett femårigt forskningsprojekt som bland annat undersöker huruvida daglig sångaktivitet skulle kunna stödja barns kognitiva och språkliga utveckling. Projektet går under benämningen ”Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet” och finansieras helt av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) med fyra miljoner kronor.

Forskning som undersöker länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig för att bygga kunskap kring kopplingen mellan musik, lärande och välbefinnande med syfte att förstå sångens plats i den svenska skolan. Aktuell röstforskning rapporterar att röstproblem hos barn ökar och att skolor ofta upplevs vara en bullrig arbetsplats.

”I nuläget kan vi kunskapsmässigt indikera vinster mellan barns sångutveckling och andra områden. Trots det ser vi fler nedprioriteringar av sång och musik i skolan. Barn anpassar sig automatiskt till den omgivande ljudmiljön och reflekterar därför sällan över sitt eget röst- och ljudbeteende.”, säger forskargruppens ledare Pia Bygdéus, universitetslektor i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet och forskningssekreterare vid Kungl. Musikaliska Akademien.

Sång innehåller komponenter som kan antas stärka den språkliga förmågan, men få studier har undersökt sångens effekt på språktillägnande. Under en femårsperiod genomförs en studie som, med stöd från skolors musiklärare, utbildar slumpmässigt utvalda lärare från likvärdiga skolor i sångundervisning. Forskargruppen kommer därefter att följa barnens utveckling av sociala, språkliga och kognitiva förmågor.

”För barn i förskoleåldern är sång helt naturligt och självklart, det gynnar gruppdynamik som individuell utveckling och självförtroende att våga ta sin plats och göra sig hörd på ett naturligt sätt. Det är oroväckande att tänka på vad som händer med barnen i de lägre åldrarna i den svenska grundskolan när sång och musicerande minskar.”, fortsätter Pia Bydgéus.

Med en tvärvetenskaplig kombination av forskargruppens olika kompetenser och potential att bli direkt implementerbart i daglig skolundervisning är forskningsprojektet både nytänkande och originellt. Projektet strävar efter att bygga en evidensbaserad undervisningsmodell för sångundervisning som kan användas för att erbjuda sång för skolklasser inom de lägre åldrarna i grundskolan där studiero, kognitiv, språklig, emotionell och social utveckling ligger i fokus. Vid projektets slut kommer insamlade data att lägga grunden för ett annat innovativt pilotprojekt med syfte att bidra till åtgärder för en optimal ljudmiljö för studiero och lärande i klassrum. Tanken är att skapa en klassrumsbaserad robot som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan hjälpa barn att skapa en optimal ljudmiljö.

Forskningsprojektet ”Sånghälsa i skolan” finansierar helt av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) med fyra miljoner kronor för perioden 2021 – 2026.

Forskningen är en del av den landsomfattande rörelsen Sjungande barn, som på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien har som syfte att stärka samverkan mellan musikliv och skola på både lokal och nationell nivå, med målet att alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för hälsa och självförtroende.

Läs mer Länk till annan webbplats. om Sånghälsa i skolan

Läs mer Länk till annan webbplats. om Sjungande barn

Kontakt:

Sanna Neumann, Kommunikatör sanna.neumann@musikaliskaakademien.se