Forskningsrapporter

Bidrag till Kungl. Musikaliska Akademiens historia

Under jämt 200 år var Musikaliska akademien ensam huvudansvarig för all högre musikutbildning i Sverige och hade dessutom ett mycket stort inflytande över musiken i skola och kyrka liksom över utbildningen av solister, sångare och musiker för både offentliga och privata musiklivets behov. Från 1820 fram till 1971 fungerade akademien i realiteten som en statlig myndighet. Särskilt under 1800-talet passerade i stort sett alla musikärenden av dignitet genom akademien — orkestrar, militärmusik, instrumentbyggen, nottryck, läroböcker, stipendier och utlandskontakter. Delrapporterna belyser några av akademiens verksamhetsfält.
 
Delrapport nr 1: Vad vet vi om Kungl. Musikaliska akademiens historia? Bakgrund till ett forskningsprojekt
 
Författare: Henrik Karlsson En kommenterad problemorienterad resumé av vad som är känt kring akademiens bildande och tidiga historia. Resumén är sammanställd som bakgrundmaterial till ett forskningsprojekt om akademiens historia. 22 sidor, svensk text. ISSN 1404-1863

Ladda ner (pdf) Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 
Delrapport nr 2: Inventering av källor och litteratur rörande Musikaliska akademien
 
Författare: Pia Nyström En nygjord sammanställning över arkiv och litteratur med anknytning till Kungl. Musikaliska akademien gjord under våren 1999. 89 sidor, svensk text. ISSN 1404-1863

Ladda ner (pdf) Pdf, 29.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 
Delrapport nr 3: Förstudier och problemfält
 
Redaktör: Marie Wisén I Musikaliska akademiens arkiv på Statens musiksamlingar står åtskilliga hyllmeter av outforskat material. Akademiens historia är endast beskriven bitvis, oftast av sekreterarna eller andra tjänstemän i årsberättelser eller jubileumskrönikor. I syfte att presentera ett forskningsprojekt och skissera några huvudfrågor inbjöd Musikaliska akademien till en konferens 28/1 2000 med de här publicerade föredragen som grundmaterial. Medverkande: Pia Nyström, Eva Helenius-Öberg, Gunnar von Proschwitz, Jan Ling, Eva Öhrström, Boel Lindberg, Hans Åstrand. 93 sidor, svensk text. ISSN 1404-1863

Ladda ner (pdf) Pdf, 38 MB, öppnas i nytt fönster.
 
Delrapport nr 4: Sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen: En översikt
 
Författare: Eva Öhrström Från 60-talet och framåt har stora förändringar skett inom musikhögskolornas utbildning i Sverige. Utbildningen har breddats från i princip enbart varit inriktad på konstmusik. Samtidigt som en annan förändring pågick: sammansättningen av kvinnliga och manliga studenter inom de olika utbildningslinjerna förändrades parallellt med att antalet studenter ökade. 28 sidor, svensk text. ISSN 1404-1863 (Tidigare publicerad i STM 1993:2)

Ladda ner (pdf) Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 
Delrapport nr 5: Musikutbildning och examination vid Kungl. Musikaliska akademien under "Pehr Frigel-epoken" 1796-1864
 
Författare: Bengt Ahlbeck Musikutbildning och examination under en tid då verksamheten initieras och gestaltas efter riktlinjer som kom att verka i över ett sekel. För att kunna tolka och förstå undervisningsverksamheten relateras den till musikundervisning i skola och gymnasium, men den bör även belysas i ett bredare samhällsperspektiv, där samhällets ideologiska, sociala och materiella förutsättningar beaktas. 65 sidor, svensk text. ISSN 1404-1863 (Tidigare publicerad som Licentiatuppsats 40p 1994, MPC, Kungl. Musikhögskolan /Stockholms universitet)

Ladda ner (pdf) Pdf, 31.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 
Delrapport nr 6: Index till Musikaliska akademiens protokoll 1771-1941
 
Författare: Johan Bengtsson För musiklivet under den period som Kungl. Musikaliska akademien i realiteten fungerade som en statlig myndighet - åren 1771-1971 - är akademiens protokoll och övriga handlingar en oskattbar källa. Fram till i dag har det inte existerat någon hanterlig innehållsförteckning över protokollen, och eftersom de utnyttjas flitigt av många forskare har risken för förslitning blivit allt större. En förteckning över det väsentligaste innehållet i protokollen har därför länge varit efterfrågad, både som grund för kommande forskning om akademiens egen historia och för andra som behöver ingångar i protokollen. Index omfattar åren 1771-1941, d.v.s. fram till det år då akademiens konservatorium ombildades till musikhögskola. 59 sidor, svensk text. ISSN 1404-1863

Ladda ner (pdf) Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
 
Delrapport nr 7: The Royal Swedish Academy of Music: 200 years of music education
 
Författare: Henrik Karlsson 16 sidor, engelsk text. Gratis ISSN 1404-1863 (Utkommer under februari 2003)
100 timmar med Beethoven, Messias och Rucklaren: Repertoaren vid svenska orkestrar 1995-2000
 
Undersökning genomförd av Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien på uppdrag av Statens kulturråd. Redaktör: Henrik Karlsson. En översikt över de svenska orkestrarnas repertoarpolitik då de konstnärliga aspekterna, så som de kan utläsas av en repertoarstatistik över en längre tid, är väsentliga för en bedömning av orkestrarnas roll i musiklivet. Denna rapport utgör ett komplement till kulturrådets översikt av orkesterverksamheten i Sverige, "Orkester.nu." 39 sidor, svensk text. ISBN 91-89038-18-5

Ladda ner (pdf) Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kategorier