Musikhistoria

Ovan stridsvimlet

– Kungl. Musikaliska Akademien och Tyskland 1920-45

I omkring 150 år fungerade Kungl. Musikaliska Akademien inofficiellt som landets enda myndighet på musikområdet, med statsanslag till konservatoriet och nära förbindelser med regeringskretsarna. Liksom i det svenska musiklivet i övrigt var dess internationella kontakter länge koncentrerade till Tyskland. I denna studie granskas Akademiens policy gentemot Tyskland efter nazisternas maktövertagande och hur den tog sig uttryck under åren 1930–45 i inval av tyska ledamöter, studieresor, stipendier, yttranden om uppehållstillstånd för judiska musikerflyktingar och uthyrning av lokaler till nazistiska föreningar. Dess driftige sekreterare under krigsåren, tonsättaren Kurt Atterberg, var en av det dåtida musiklivets mest inflytelserika personer. Han tilläts agera tämligen självständigt gentemot Tyskland i en intrikat balansgång som också främjade hans egna intressen, medan Akademiens egen hållning tidvis var både ogenomtänkt och godtrogen. Efter kriget tvingade tongivande musikkritiker i Stockholmstidningarna fram en uppmärksammad granskning av Atterbergs relationer till Nazi-tyskland. Kommissionen frikände Atterberg från alla anklagelser, men de många affärerna och de dåliga relationerna till pressen skadade Akademiens anseende och bidrog till att dess roll som musiklivets centrala myndighet överflyttades till andra institutioner i början av 1970-talet.

Boken ingår i forskningsprojektet ”Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska kulturlivets och vetenskapssamhällets relation till nazism och fascism 1930-50” vid Lunds universitet.

Johan Bengtsson, född 1970, är teol.kand. och fil.mag. i teologi och musikvetenskap. Skrivit C- och D-uppsatser vid Uppsala universitet om Richard Strauss. Har varit projektanställd vid Kungl. Musikaliska Akademien och uppfört index över akademiens protokoll 1771–1941. Henrik Karlsson, född 1940, är docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet och har varit verksam vid bl.a. Sohlmans musiklexikon, Statens kulturråd och Kungl. Musikaliska Akademien.

Utgivning: 2006
Pris: 10 kr
ISBN: 91-975223-7-6

Författare: Johan Bengtsson och Henrik Karlsson

Kategorier